Adatvédelem
Adatkezelési tájékoztató
A PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruház tiszteletben tartja vásárlóik személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogát. Különös figyelmet fordítunk regisztrált vásárlóink információs önrendelkezési jogára. A személyes adatokat az alábbi, mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok betartásával kezeljük:
- a személyes adatok védelméről es a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi XIII. törvény
- az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
- az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről es egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
- a kutatás es a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- es lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény
Az adatkezelés jogalapja és célja
A regisztráció a honlapon keresztül történő vásárlás feltétele.
A weboldalon történő regisztrációval a vásárló hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez.
A PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruház oldalain történő adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja az 1992. évi XIII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-a, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről es egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.
A megadott adatokat a PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruház a honlapon regisztrált vásárlók azonosítása, a vásárlók megkülönböztetése, a vásárlókkal történő kapcsolatfelvétel, webáruházban történő termékrendelés, hírlevél küldése valamint marketing célok elérése érdekében rögzitik.
A személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama
Az alábbi, a regisztráció során megadott személyes adatokat kezeljük: a vásárlók számlázási és szállítási nevet/cégnevet illetve lakcímet/székhelyet (irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó), e-mail címet, továbbá opcionálisan megadott mobilszámát, illetve munkahelyi fax- es telefonszámát.
A személyes adatok a regisztrált vásárló kérésére, továbbá az adatkezelési céljuk megszűnése, illetőleg az adatok tárolásának törvényben meghatározott határidejének lejárta eseten törlésre kerülnek.
Biztonsági intézkedések, technikai információk
A PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruház a személyes adatok kezelését az adatkezelő székhelyen végzik. Az adatokat a PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruház bizalmasan kezeli. Minden szükséges biztonsági es technikai intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy a regisztrált vásárlok által megadott személyes adatokat harmadik személyek illetéktelenül ne ismerhessék meg.
A PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruház a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kizárólag a szállítási alvállalkozóknak (igy különösen a kiszállításban érintett területileg illetékes viszonteladóinak, futárcégnek illetve szállítmányozási es logisztikai cégnek) adják át, ezentúlmenően a személyes adatok más részére továbbításra nem kerülnek. Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi a PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruházat, azok a hatóság részére személyes adatot csak olyan körben és mértékben adnak ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, es amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza. A PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruház a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, a véletlen megváltoztatás, sérülés, törlés és a nyilvánosságrahozatal ellen.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A PANNONFLEXO PACKAGING Kft. bármikor ügyfelei rendelkezésre áll, hogy a kezelt személyes adataikról regisztrált vásárlói írásbeli megkeresésére felvilágosítást adjon.
A PANNONFLEXO PACKAGING Kft. webáruház és vásárlói közös érdeke, hogy a megadott személyes adatok pontosak legyenek. Ennek érdekében vásárlóink kötelesek szavatolni azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a megadott személyes adatokért a PANNONFLEXO PACKAGING Kft. felelősséget nem vállal.
Amennyiben a személyes adatokat érintő jogsérelem, illetve annak bekövetkezésének közvetlen veszélye fennáll, vásárlóink panasszal az adatvédelmi biztoshoz fordulhatnak, illetőleg élhetnek az 1992. évi XIII. törvény által biztosított jogorvoslati lehetőségeikkel.
Az adatkezelő adatai
Név: PANNONFLEXO PACKAGING Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített név: PANNONFLEXO PACKAGING Kft.
Székhely: 7622 Pécs, Verseny utca 17.
Cégjegyzékszám: 02 09 076087
Adószám: 22782575202
Telefon/Fax: +36 72 325 346